Για να εξασφαλιστεί καλύτερη εμπειρία πλοήγησης αυτό τον ιστότοπο χρησιμοποιεί cookies. Συνεχίζοντας τη πλόγηση, αποδέχεστε τη χρήση cookies. OK

Υπηκοότητα

 

Υπηκοότητα

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στις γενικές πληροφορίες που διατίθενται στον δικτυακό τόπο του Ιταλικού Υπουργείου Εξωτερικών.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών, από τις 8.1.2015 οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις υπηκοότητας απευθείας στο Υπουργείο Εσωτερικών.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Το Ν.Δ. αριθ. 113 της 4ης Οκτωβρίου 2018, που έγινε ο νόμος αριθ. 132 την 1η Δεκεμβρίου 2018, εισήγαγε ορισμένα νέα στοιχεία σχετικά με την υπηκοότητα.

ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

- Καταβαλλόμενο Ποσό.
Το ποσό της εισφοράς που πρέπει να κατατεθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών για τις αιτήσεις κτήσης της υπηκοότητας με πολιτογράφηση ανέρχεται σε 250,00 ευρώ, σύμφωνα με το τροποποιημένο άρθρο 9-β του νόμου αριθ. 91 της 5ης Φεβρουαρίου 1992.

- Γλωσσικές απαιτήσεις.
Ο τροποποιημένος νόμος (που ισχύει από τις 4 Δεκεμβρίου 2018) εισήγαγε το άρθρο 9.1 στο νόμο αριθ. 91 της 5ης Φεβρουαρίου 1992. Αυτή η διάταξη προβλέπει, ως προϋπόθεση για την αναγνώριση της υπηκοότητας σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 9 του προαναφερθέντος νόμου, την κατοχή επαρκούς γνώσης της ιταλικής γλώσσας, όχι μικρότερης από το επίπεδο Β1 του Κοινού Πλαισίου αναφοράς για την γνώση των γλωσσών. Η επιβεβαίωση της ικανοποίησης αυτής της απαίτησης πραγματοποιείται με την απόκτηση:

- Ενός διπλώματος που έχει χορηγηθεί από ένα Δημόσιο σχολείο ή από αντίστοιχης αξίας φορέα, ή

- Μιας Πιστοποίησης που έχει εκδώσει ένας οργανισμός πιστοποίησης
Προς το παρόν μπορούν σίγουρα να θεωρηθούν οργανισμοί πιστοποίησης που ανήκουν στο ενιαίο σύστημα πιστοποίησης CLIQ (Πιστοποίηση Ιταλικής Γλώσσας Επιπέδου):

- Το Πανεπιστήμιο για Αλλοδαπούς της Σιένα

- Το Πανεπιστήμιο για Αλλοδαπούς της Περούτζια

- Το Πανεπιστήμιο Roma Tre

- Ο Πολιτιστικός Σύλλογος «Dante Alighieri»

- Διαδικαστικές προθεσμίες.

Η διαδικαστική προθεσμία για τις αιτήσεις πολιτογράφησης αυξήθηκε σε 48 μήνες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

* * * * * *


Α) Κατάλογος των εγγράφων που πρέπει να επισυνάπτονται στην αίτηση απόκτησης της ιταλικής υπηκοότητας λόγω γάμου (Νόμος 5ης Φεβρουαρίου 1992, η Ν. 91, Αρθ. 5, και επόμενες τροποποιήσεις).


• Πρωτότυπο ληξιαρχικής πράξης γέννησης από την Χώρα προέλευσης με όλα τα στοιχεία, επικυρωμένο και μεταφρασμένο στην ίδια Χώρα. Στην περίπτωση τεκμηριωμένης αδυναμίας προσκόμισής του, πιστοποιητικό που εκδίδεται από τη διπλωματική ή προξενική της χώρας προέλευσης, δεόντως μεταφρασμένο και επικυρωμένο, στην οποία αναφέρει τις ακριβείς λεπτομέρειες (όνομα, επώνυμο, ημερομηνία και τόπος γέννησης), καθώς και στοιχεία πατρότητας και μητρότητας του αιτούντος.


• Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου της χώρας προέλευσης και από οποιεσδήποτε άλλες χώρες, στις οποίες διέμεινε ο αιτών, συμπεριλαμβανομένης της Ιταλίας σε περίπτωση διαμονής σε ιταλικό έδαφος, ή υπεύθυνη δήλωση, αν οι νόμοι της χώρας προέλευσης δεν προβλέπουν την έκδοση Πιστοποιητικού Ποινικού μητρώου . Σε αυτή την περίπτωση, ο αιτών θα πρέπει να προσκομίσει ένα πιστοποιητικό που εκδίδεται από την Προξενική Αρχή αυτής της Χώρας στο οποίο βεβαιώνει ότι η έκδοση του πιστοποιητικού "δεν προβλέπεται» στη χώρα προέλευσης του αιτούντος την υπηκοότητα.

  • • Μια φωτοτυπία του διαβατηρίου ή δελτίου ταυτότητας για τους πολίτες της ΕΕ (μόνο αν είναι πρόσφατη).

• Φωτοτυπία της άδειας διαμονής για τους υπηκόους μη κοινοτικών χωρών.


• Απόδειξη κατάθεσης τραπεζικού εμβάσματος 250 € στο λογαριασμό του “MINISTERO DELL’INTERNO D.L.C.I. – CITTADINANZA” – codice IBAN: IT54D0760103200000000809020 – Codice BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX, αναφέροντας το λόγο της πληρωμής "Αίτηση Υπηκοότητας Νόμος 91/1992, 5 του/της (όνομα και επίθετο).


• Ληξιαρχική πράξη ή απόσπασμα της ληξιαρχικής πράξης γάμου που εκδόθηκε από το Δήμο στην Ιταλία.


• Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της ιταλικής γλώσσας, όχι κατώτερο του επιπέδου Β1 του Κοινού Πλαισίου αναφοράς για την γνώση των γλωσσών (σε ισχύ από τις 04-12-2018):
Α) Ένα δίπλωμα που έχει χορηγηθεί από ένα Δημόσιο σχολείο ή από αντίστοιχης αξίας
φορέα.
Β) Ένα πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης που έχει χορηγηθεί από τους ακόλουθους φορείς πιστοποίησης:
Το Πανεπιστήμιο για Αλλοδαπούς της Siena
Το Πανεπιστήμιο για Αλλοδαπούς της Perugia
Το Πανεπιστήμιο Roma Tre
Τον πολιτιστικό Σύλλογο Dante Alighieri

• Για τις ληξιαρχικές πράξεις γέννησης διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

  1. 1. Απαλλάσσονται από την επικύρωση όταν προέρχονται από Χώρες που έχουν επικυρώσει την Σύμβαση της Αθήνας της 15/9/1977 (η Ελλάδα είναι μέσα σε αυτές).
  2. 2. Πρέπει να έχουν την Apostille που προβλέπεται από τη Σύμβαση της Χάγης της 5/10/1961, αν προέρχονται από Χώρες που συμμετείχαν σε αυτή τη Σύμβαση, και δεν έχουν επικυρώσει την προαναφερόμενη Σύμβαση της Αθήνας.
  3. 3. Οι μεταφράσεις των ληξιαρχικών πράξεων πρέπει να επικυρωθούν από τις αρμόδιες Προξενικές ή Διπλωματικές Αρχές του εξωτερικού για τις υπόλοιπες Χώρες.

Όλα τα πιστοποιητικά ποινικού μητρώου θα πρέπει να έχουν την Apostille της Σύμβασης της Χάγης της 5/10/1961, αν έχουν εκδοθεί από Χώρες που συμμετέχουν στη Σύμβαση όπως η Ελλάδα, ή πρέπει να επικυρωθούν από τις αρμόδιες ιταλικές Προξενικές ή Διπλωματικές Αρχές του εξωτερικού για τις υπόλοιπες Χώρες.

Όλα τα πιστοποιητικά θα πρέπει επίσης να έχουν μετάφραση στην ιταλική γλώσσα, που να έχει γίνει στη Χώρα που εκδόθηκαν, και να είναι πιστοποιημένη από την Διπλωματική/Προξενική Αντιπροσωπεία της Ιταλίας στη Χώρα έκδοσης, ΠΡΙΝ από την εισαγωγή τους ως συνημμένα στην αίτηση: για την Ελλάδα γίνονται δεκτές μόνο οι μεταφράσεις που γίνονται στη μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών (Αρίωνος 10 – Αθήνα) ή από τα επίτιμα ιταλικά Προξενεία στην ελληνική επικράτεια.
Το Υπουργείο Εσωτερικών της Ιταλίας έχει το δικαίωμα να ζητήσει, ανάλογα με την περίπτωση, περαιτέρω έγγραφα.

ΣΑΣ ΣΥΣΤΗΝΟΥΜΕ ΝΑ ΣΚΑΝΑΡΕΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΙ ΙΤΑΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ) ΚΑΙ ΝΑ ΤΙΣ ΣΩΣΕΤΕ ΣΕ PDF.
Συμπλήρωση και υποβολή online των αιτήσεων κτήσης της ιταλικής Υπηκοότητας πρώην άρθρα 5 και 9 του νόμου αριθ. 91 της 5ης Φεβρουαρίου 1992.

B) Κατάλογος των εγγράφων που πρέπει να επισυναφθούν στην αίτηση απόκτησης της ιταλικής υπηκοότητας λόγω καταγωγής από πατέρα ή μητέρα.
Πρωτότυπο ληξιαρχικής πράξης γέννησης από την Χώρα προέλευσης, που να περιέχει όλα τα στοιχεία του ατόμου. Σε περίπτωση αποδεδειγμένης αδυναμίας προσκόμισης, βεβαίωση από την Διπλωματική/Προξενική Αρχή της Χώρας προέλευσης, με επίσημη μετάφραση και πιστοποίηση μετάφρασης, στην οποία να αναφέρονται τα ακριβή στοιχεία (όνομα, επίθετο, ημερομηνία και τόπος γέννησης) καθώς και τα ονόματα και επίθετα της μητέρας και του πατέρα του αιτούντος , μεταφρασμένη στην ιταλική γλώσσα.

  • Φωτοτυπία του διαβατηρίου ή της ταυτότητας για τους ευρωπαίους πολίτες (μόνο αν είναι πρόσφατη.
  • Αίτηση αναγνώρισης της υπηκοότητας. (πατήστε για να το κατεβάσετε) 
  • 300 ευρώ για Προξενικά Δικαιώματα.

Η αίτηση θα πρέπει να υποβάλλεται προσωπικά στο Προξενικό Γραφείο στην Αθήνα, οδός Πατριάρχου Ιωακείμ 38 –Κολωνάκι -106 35 Αθήνα, μετά από ραντεβού που κλείνεται μέσω της ιστοσελίδας της Πρεσβείας με το σύστημα Prenot@Mi.

Γ) Υπηκοότητα τέκνων ιταλών πολιτών

Συμβουλευθείτε τις πληροφορίες που βρίσκονται στο Κεφάλαιο: Αστική κατάσταση – Γέννηση


114