Για να εξασφαλιστεί καλύτερη εμπειρία πλοήγησης αυτό τον ιστότοπο χρησιμοποιεί cookies. Συνεχίζοντας τη πλόγηση, αποδέχεστε τη χρήση cookies. OK

Αστική Κατάσταση

 

Αστική Κατάσταση

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΊΤΕ ΤIΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΙΤΑΛΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

 

Aνακοινώνεται ότι από 01/06/2014, μπήκε σε ισχύ στην Ελλάδα η Σύμβαση της Αθήνας της 15/09/1977, που επικυρώθηκε από την Ελληνική Δημοκρατία στις 28/01/2014, η οποία προβλέπει την απαλλαγή από την επισημείωση της Χάγης (Apostille dell’Aja) των Ληξιαρχικών Πράξεων που προορίζονται για την καταχώρηση στις δύο Χώρες γεννήσεων, γάμων και θανάτων, καθώς και των πιστοποιητικών που αφορούν τη σύναψη γάμων.

 

ΓΕΝΝΗΣΗ

ΓΑΜΟΣ

ΔΙΑΖΥΓΙΟ

ΘΑΝΑΤΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ

 

 

ΓΕΝΝΗΣΗ
Για την καταχώρηση γέννησης παιδιού ιταλών πολιτών στην Ιταλία πρέπει να προσκομισθούν:
• Ακριβές αντίγραφο της Ληξιαρχικής πράξης γέννησης. Η ληξιαρχική πράξη πρέπει να αναφέρει το όνομα του παιδιού (με ονοματοδοσία ή με βάφτιση) και πρέπει να παραλαμβάνεται από το Ληξιαρχείο του Δήμου γέννησης και όχι μέσω φαξ από ΚΕΠ. Μπορείτε να το ζητήσετε από ΚΕΠ αλλά με παραλαβή μόνο μέσω ταχυδρομείου ώστε να είναι πρωτότυπο.
• Επίσημη μετάφραση στα ιταλικά από πιστοποιημένο μεταφραστή.
Αίτηση καταχώρησης της γέννησης υπογεγραμμένη από τους γονείς
• Απλές φωτοτυπίες διαβατηρίου ή ταυτότητας των γονέων εν ισχύ.

Σε περίπτωση γέννησης φυσικού τέκνου εκτός γάμου που έχει αναγνωριστεί πρέπει να προσκομισθούν τα ακόλουθα:
• Ακριβές αντίγραφο της Ληξιαρχικής πράξης γέννησης με όνομα και επίθετο του παιδιού, που να περιέχει την αναγνώριση του παιδιού (τα στοιχεία της συμβολαιογραφικής πράξης), μεταφρασμένη όπως ήδη αναφέρεται ανωτέρω. Το έγγραφο πρέπει να είναι αντίγραφο από το Ληξιαρχείο και όχι φαξ μέσω ΚΕΠ. Μπορείτε να το ζητήσετε από ΚΕΠ αλλά με παραλαβή μόνο μέσω ταχυδρομείου ώστε να είναι πρωτότυπο.
Αίτηση καταχώρησης της γέννησης υπογεγραμμένη από τους γονείς
• Φωτοτυπίες έγκυρου διαβατηρίου ή ταυτότητας των γονέων σε ισχύ.
• Σε περίπτωση που ζητηθεί από τον Δήμο στην Ιταλία, αντίγραφο της συμβολαιογραφικής πράξης αναγνώρισης, με επίσημη μετάφραση στα ιταλικά (όπως ανωτέρω).

Σε περίπτωση γέννησης φυσικού τέκνου ζευγαριού που έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης πρέπει να προσκομισθούν τα ακόλουθα:

• Ακριβές αντίγραφο της Ληξιαρχικής πράξης γέννησης με όνομα και επίθετο του παιδιού, μεταφρασμένη όπως ήδη αναφέρεται ανωτέρω. Το έγγραφο πρέπει να είναι αντίγραφο από το Ληξιαρχείο και όχι φαξ μέσω ΚΕΠ. Μπορείτε να το ζητήσετε από ΚΕΠ αλλά με παραλαβή μόνο μέσω ταχυδρομείου ώστε να είναι πρωτότυπο.
Αίτηση καταχώρησης της γέννησης υπογεγραμμένη από τους γονείς
• Αντίγραφο της Ληξιαρχικής Πράξης Συμφώνου Συμβίωσης που εξέδωσε ο Δήμος, με επίσημη μετάφραση στα ιταλικά (όπως αναφέρεται ανωτέρω).
• Φωτοτυπίες έγκυρου διαβατηρίου ή ταυτότητας των γονέων σε ισχύ.

Επαναφορά του επιθέτου που δόθηκε κατά τη γέννηση.
• Σύμφωνα με την Εγκύκλιο 397/2008 του Υπουργείου Εσωτερικών της Ιταλίας, οι πολίτες που γεννήθηκαν στο εξωτερικό και έχουν διπλή υπηκοότητα (ιταλική και της Χώρας γέννησης) μπορούν να επαναφέρουν το επίθετο που τους δόθηκε κατά τη γέννηση – και το οποίο διορθώθηκε από τον Ληξίαρχο στην Ιταλία την ώρα της καταχώρησης για να προσαρμοστεί στους κανόνες που ίσχυαν στην Ιταλία - προσκομίζοντας μέσω του Προξενικού Γραφείου, μια αίτηση στον αρμόδιο ιταλικό δήμο και μια νέα ληξιαρχική πράξη γέννησης επίσημα μεταφρασμένη (όπως ανωτέρω) στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία του ατόμου (όνομα, επίθετο και τόπος γέννησης) με τον ίδιο τρόπο όπως στο ελληνικό διαβατήριο.

 

ΓΑΜΟΣ


Για την τέλεση πολιτικού γάμου ιταλών πολιτών στην Ελλάδα


1. Ληξιαρχική πράξη γέννησης με ενδεχόμενες μεταβολές, εκδοθείσα από τον αρμόδιο ιταλικό δήμο.
2. Πιστοποιητικό ικανότητας γάμου σε διεθνή γλώσσα, το οποίο εκδίδεται από το Προξενικό Γραφείο για τους ιταλούς πολίτες που διαμένουν στην Ελλάδα και από τον αρμόδιο δήμο στην Ιταλία για τους ιταλούς πολίτες με μόνιμη διαμονή στην Ιταλία. Οι ιταλοί πολίτες που διαμένουν σε άλλη χώρα του εξωτερικού προμηθεύονται το πιστοποιητικό από το Προξενικό Γραφείο της πόλης που διαμένουν.
Ο ελληνικός δήμος ενδέχεται να ζητήσει την μετάφραση του ανωτέρω πιστοποιητικού στην ελληνική γλώσσα.

Το πιστοποιητικό ικανότητας γάμου για τους ιταλούς πολίτες που διαμένουν στην Ελλάδα εκδίδεται από το Προξενικό Γραφείο με την προσκόμιση των ακολούθων:


Αίτηση


• Ληξιαρχική πράξη γέννησης με ενδεχόμενες μεταβολές, εκδοθείσα από τον από τον αρμόδιο ελληνικό δήμο, πιστοποιητικό αγαμίας ή ενδεχομένως αντίγραφο απόφασης διαζυγίου μεταφρασμένα στην ιταλική γλώσσα του/της μέλλοντα/ουσας συζύγου του ιταλού πολίτη. Σε περίπτωση πολίτη άλλης χώρας (εκτός Ελλάδας) άδεια γάμου από την αντίστοιχη Διπλωματική Αντιπροσωπεία.


• Φωτοτυπία διαβατηρίου ή ταυτότητας των δύο μελλόνυμφων σε ισχύ.

Για την τέλεση θρησκευτικού γάμου ιταλών πολιτών στην Ελλάδα:

Ζητήστε πληροφορίες για τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσετε στις κατά τόπους εκκλησίες.

Καθεστώς περιουσιακών στοιχείων ζεύγους:

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση γάμου, εκτός αν υπάρχει διαφορετική και ρητή συμφωνία μεταξύ των συζύγων, το καθεστώς περιουσιακών στοιχείων του ζεύγους που θεσπίζεται από το νόμο είναι:


• Στην Ιταλία: κοινά περιουσιακά στοιχεία.


• στην Ελλάδα: διαχωρισμός των περιουσιακών στοιχείων.


Ωστόσο, στην Ιταλία δεν μπορεί να ισχύσει το δίκαιο ξένης Χώρας: με την καταχώρηση της ελληνικής Ληξιαρχικής πράξης γάμου, η οποία δεν περιλαμβάνει καμία αναφορά για τα περιουσιακά στοιχεία, τα «κοινά περιουσιακά στοιχεία» θα θεωρηθούν αυτοδικαίως έγκυρα.
Αν επιθυμείτε να διαχωρίσετε τα περιουσιακά σας στοιχεία, θα πρέπει να προχωρήσετε σε μια μεταγενέστερη συμβολαιογραφική πράξη την οποία θα καταχωρήσετε στο Δήμο σας.
Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε τη σχετική σελίδα στην ιστοσελίδα του Ιταλικού Υπουργείου Εξωτερικών.

Δημοσιεύσεις γάμου

Οι Ιταλοί πολίτες που είναι εγγεγραμμένοι στο AIRE, διαμένουν στην Ελλάδα και σκοπεύουν να συνάψουν γάμο στην Ιταλία, πρέπει να ζητήσουν δημοσιεύσεις γάμου. Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί και από τους δύο υποψηφίους κατόπιν ραντεβού, στο Προξενικό Γραφείο της Αθήνας ή στα κατά τόπους Επίτιμα Προξενικά Γραφεία, μετά από την προσκόμιση εκτός του εντύπου της αίτησης και αντίγραφα έγκυρου διαβατηρίου ή ταυτότητας των μελλόνυμφων σε ισχύ.

Απαραίτητα έγγραφα:
Ιταλοί πολίτες: Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το Π.Δ. 445/2000·
Αλλοδαποί πολίτες: Πιστοποιητικό ικανότητας γάμου ή Nulla Osta (Άδεια γάμου), μεταφρασμένο στα ιταλικά στην ιταλική γλώσσα, Ληξιαρχική πράξη γέννησης και ενδεχόμενη απόφαση διαζυγίου, μεταφρασμένα στα ιταλικά από πιστοποιημένο μεταφραστή.

Για την καταχώρηση στην Ιταλία γάμου ιταλών πολιτών που τελέστηκε στην Ελλάδα πρέπει να προσκομιστούν:

• Ληξιαρχική Πράξη γάμου σε πρωτότυπο από το Ληξιαρχείο και όχι φαξ μέσω ΚΕΠ. Μπορείτε να το ζητήσετε από ΚΕΠ αλλά με παραλαβή μόνο μέσω ταχυδρομείου ώστε να είναι πρωτότυπο. Επίσημη μετάφραση στα ιταλικά από πιστοποιημένο μεταφραστή.


Αίτηση καταχώρησης του γάμου υπογεγραμμένη και από τους δύο συζύγους.


• Φωτοτυπία διαβατηρίου ή ταυτότητας των δύο συζύγων σε ισχύ.

 

ΓΑΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ

Για σύναψη γάμου ελλήνων πολιτών στην Ιταλία παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με τον ιταλικό Δήμο στον οποίο επιθυμείτε να τελέσετε τον γάμο ή με τις διπλωματικές αντιπροσωπείες της Ελλάδας στην Ιταλία.

 

ΔΙΑΖΥΓΙΟ

 

Για την καταχώρηση στην Ιταλία διαζυγίου ιταλών πολιτών που εκδόθηκε στην Ελλάδα:
Το αίτημα μπορεί να γίνει από όποιον έχει έννομο συμφέρον (πρώην συζύγους ή τέκνα) Ἐγγραφα που πρέπει να προσκομισθούν (με προσωπική παράδοση στο Δήμο τους για όσους διαμένουν στην Ιταλία) στον Δήμο του ενδιαφερόμενου.

1. Για τα διαζύγια που εκδόθηκαν πριν την 01/03/2001:

Αντίγραφο της απόφασης διαζυγίου με επίσημη μετάφραση στα ιταλικά από πιστοποιημένο μεταφραστή.
• Βεβαίωση ότι η απόφαση είναι οριστική και αμετάκλητη (εκδίδεται από την Γραμματεία του Δικαστηρίου) με επίσημη μετάφραση όπως ανωτέρω.
• Πιστοποιητικό τελεσιδικίας (σε περίπτωση μη συναινετικού διαζυγίου) ή Ἐκθεση παραίτησης από τα ένδικα μέσα σε περίπτωση συναινετικού διαζυγίου
Αίτηση καταχώρησης της απόφασης
• Φωτοτυπία διαβατηρίου ή ταυτότητας του αιτούντος την καταχώρηση.

 

2. Για τα διαζύγια που εκδόθηκαν μετά την 01/03/2001:


• Πιστοποιητικό του άρθρου 39 του Κανονισμού αριθ. 2201/2003 της Ε.Ε. (εκδίδεται από το Δικαστήριο που εξέδωσε το Διαζύγιο) με Apostille και με επίσημη μετάφραση στα ιταλικά όπως ανωτέρω.
Αίτηση καταχώρησης της απόφασης
• Αντίγραφο έγκυρου εγγράφου ταυτότητας.

 

3. Για τη λύση του γάμου με συμβολαιογραφική πράξη (άρθρο 22 του Ν. 4509/2017):

• συμβολαιογραφική πράξη της συναινετικής διάλυσης, εφοδιασμένη με Apostille της Χάγης και μια μετάφραση στα ιταλικά όπως ανωτέρω.
• Τη Ληξιαρχική πράξη γάμου με την καταχώρηση του διαζυγίου και μετάφραση στα ιταλικά όπως ανωτέρω
• Αίτηση καταχώρησης του διαζυγίου
• Αντίγραφο έγκυρου εγγράφου ταυτότητας.

 

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ


Ο νόμος αριθ. 76 της 20ής Μαΐου 2016 και ο σχετικός κανονισμός (DCPM 144 της 23ης Ιουλίου 2016) εισήγαγαν στην ιταλική δικαιοσύνη τη δυνατότητα σύναψης πολιτικής ένωσης μεταξύ ατόμων του ιδίου φύλου.
Ο ίδιος νόμος διέπει επίσης την de facto συμβίωση ετερόφυλων ζευγαριών η οποία όμως ισχύει για τους ιταλούς πολίτες που διαμένουν στην Ιταλία: δεν μπορούν επομένως να καταχωρηθούν στην Ιταλία τα Σύμφωνα συμβίωσης που συντάσσονται στην Ελλάδα.
Αναφέρονται παρακάτω οι διαδικασίες υποβολής αιτήσεων καταχώρησης των νέων θεσμών για Ιταλούς υπηκόους που κατοικούν στην Ελλάδα.
Καταχώρηση στην Ιταλία μιας Ένωσης που έχει ήδη γίνει στο εξωτερικό
Όπως προβλέπεται από τις νομοθετικές διατάξεις για τις άλλες ληξιαρχικής πράξεις, το ίδιο ισχύει και για τους ιταλούς πολίτες στο εξωτερικό που έχουν ήδη συνάψει σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία ένα συμβόλαιο πολιτικής ένωσης, αποκαλούμενο «Σύμφωνο συμβίωσης» μεταξύ ατόμων του ιδίου φύλου (το οποίο μπορεί να έχει συνταχθεί ακόμη και πριν από την έναρξη ισχύος του νόμου 76/2016), οι οποίοι υποχρεούνται να προσκομίσουν στο αρμόδιο για την κατοικία τους Προξενικό Γραφείο την σχετική Πράξη, μεταφρασμένη στα ιταλικά όπως αναφέρεται στις προηγούμενες ενότητες, ώστε να καταχωρηθεί στην Ιταλία στο προσωρινό μητρώο των πολιτικών ενώσεων.


Έντυπο Α αίτησης καταχώρησης.
Σύνταξη μιας Πολιτικής Ένωσης στο Προξενικό Γραφείο της Ιταλικής Πρεσβείας στην Αθήνα
Ο ιταλός πολίτης που κατοικεί στην παρούσα Προξενική περιφέρεια και είναι εγγεγραμμένος στο A.I.R.E. μπορεί να υποβάλει αίτηση για την σύνταξη μιας πολιτικής ένωσης μεταξύ ατόμων του ιδίου φύλου.

Έντυπο Β αίτησης για τη σύνταξη Προξενικής ένωσης πολιτών.
Λύση μιας Πολιτικής Ένωσης
Οι αιτίες διάλυσης των πολιτικών ενώσεων προβλέπονται από τον προαναφερθέντα νόμο αριθ. 76 της 20ης Μαΐου 2016. Προσοχή: Προβλέπεται η δυνατότητα των μερών να ζητήσουν, έστω και χωριστά, την διάλυση της πολιτικής ένωσης με μια δήλωση της πρόθεσής τους ενώπιον του Ληξίαρχου του δήμου της κατοικίας ενός των μερών, ή του Δήμου στον οποίο έχει καταχωρηθεί η Ἐνωση (DPCM 144/2016, άρθρο 6). Ως εκ τούτου, οι Προξενικές Αρχές δεν έχουν καμία αρμοδιότητα σχετικά με αυτό το θέμα.

Περιουσιακά στοιχεία
Τα κληρονομικά και περιουσιακά θέματα στις Πολιτικές Ενώσεις μπορούν να διευθετηθούν από ένα ειδικό συμβόλαιο που αποκλειστικά για τους ιταλούς πολίτες που διαμένουν την Ελλάδα μπορεί να συνταχθεί από το αρμόδιο συμβολαιογραφικό γραφείο του Προξενικού Γραφείου. Αυτό το συμβόλαιο πρέπει μετά να αποσταλεί στον δήμο εγγραφής στο AIRE και πρέπει να περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία που πρέπει να γίνουν σεβαστά και σε περίπτωση μελλοντικών μεταβολών ή λύσης:
- γραπτή μορφή,
- Συμβολαιογραφική πράξη ή επικυρωμένη ιδιωτική συμφωνία.

Όλες οι προαναφερόμενες υπηρεσίες μπορούν να ζητηθούν στο Γραφείο «Αστικής κατάστασης» κατόπιν ραντεβού μέσω της διαδικτυακής υπηρεσίας κρατήσεων ή στα κατά τόπους Επίτιμα Προξενικά Γραφεία.

 

ΘΑΝΑΤΟΣ


Για την καταχώρηση στην Ιταλία θανάτου ιταλών πολιτών που απεβίωσαν στην Ελλάδα:
Ἐγγραφα που πρέπει να προσκομισθούν:
• Ληξιαρχική Πράξη θανάτου σε πρωτότυπο από το Ληξιαρχείο με επίσημη μετάφραση στα ιταλικά από πιστοποιημένο μεταφραστή.
• Φωτοτυπία διαβατηρίου ή ταυτότητας του ατόμου που απεβίωσε.


116